Республикалық қоғамдық-медициналық апталық газеті

БҰДСЖ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?


28 марта 2014, 08:19 | 2 379 просмотров


БҰДСЖ ол біріңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі 2011-2015 ж ҚР «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтау Мемлекеттік бағдарламасының бір тармағы және жетістікке әкелу жолдары болып табылады.

БҰДСЖ – нің неғізгі ұстанымы:

•Медициналық мекемені және дәрігерді өзі тандауы;

•Медициналық қызметтің сапалылығы;

•Бәсекелесуге қабілетті болу;

•Нәтиже борышы.

Ауруханаға жатқызып емдеу Бюросы не үшін құрылған?

Жатқызып емдеу бюросы (ары қарай ЖЗБ) ауырған адамды стационарға жоспар бөйынша жедел жатқызып емдеу және БҰДСЖ –нің екі ұстанымын: дәрігерді, мед. мекемені өзі таңдау және көрсетілген медициналық қызметтің са¬пасын анықтау үшін құрылған

Ауруханаға жатқызып емдеу Бюросының Порталы дегеніміз не?

Жатып емдеу ауруханасының Портал Бюросы, ауруды жоспарлы ауруханаға жа¬тып емделуге жіберілгенде, емдеуші клиника және емхана арасындағы орталық алмасуды қамтамасыз ететін интернеттегі веб сайт бо¬лып табылады.

Кез келген емделуші клиника бойынша ағымды күту бетін және өз кезегін www. bq.eisz. kz ауруханаға жатқызып емдеу Бюросының веб сайтынан көруіне болады.

Ауруханаға жоспар бойынша жатқызып емдеу-емделушіге шұғыл емнің қажеттілігі болмаса, емделушіні амбулаторлық- емханалық қызметіндегі дәрігердің жолдама¬сымен ауруханаға жатқызып емдеу.

Ауруханаға шұғыл жатқызып емдеу- ол емделушіге шұғыл медициналық көмек қажет болғанда ауруханаға жатқызып емдеу. Бақытсыздық оқиғаға, жол апатына душар болғандар және тұрмыстық жарақат алғанда, қатерлі жұқпалы ауруға шалдыққанда, ауыр уланғанда, және емделушіге төнген басқа да денсаулығына қауіпті күтпеген жердегі жағдайда шұғыл түрде ауруханаға жатқызып емдеу.

Аталған жағдайларда Портал арқылы ауруханаға жатқызу Бюросына жолдаманы тіркеу қажет емес.

Ауруханаға қалай жатып емделуге бола¬ды?

Ауруханаға қалай жатып емделу үшін емдеуші дәрігеріңіз Сізді қажетті тексеру¬ден алдын ала өткізіп, шешім қабылдайды. Тексеру нәтижесі бойынша емдеуші дәрігер Ауруханаға жатқызып емдеу Бюросының Пор¬талына (ары қарай Портал) өз мәлімдемесін енгізеді.

Бос орын болса Сіздің қалауыңызбен емдеуші дәрігер емдеу клиникасын таңдайды. Сіздің таңдаған клиникаңызда бос орын бол¬май жатқан жағдайда, емдеуші дәрігеріңіз басқа альтернативті клиниканы ұсынады.

Емдеу клиникасы сіздің жатып емделу күніңізді белгілеген соң,, дәрігер сізге жолда¬маны рәсімдеп береді.

Жолдамаға автоматты түрде жоспар бой¬ынша жатқызып емдеу кодын және жатқызатын уақытын алдын ала көрсетеді.

Емделушінің өміріне қауіп төніп тұрса, порталға қарамай, шұғыл түрде емдеу клини¬касына жатқызады.

Емделуші емдеу клиникасына көрсетілген күні келуге міндетті.

Емделуші уақытында келмесе өтініш жой¬ылады

Что такое ЕНСЗ?

ЕНСЗ - это единая национальная систе¬ма здравоохранения (далее ЕНСЗ) является одной из направлений и путей достижения по¬ставленных целей Государственной програм¬мы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 -2015 годы.

Основные принципы ЕНСЗ:

•Свободный выбор медицинской органи¬зации и лечащего врача;

•Прозрачность процесса оказания меди¬цинских услуг;

•Конкурентоспособность;

•Оплата за конечный результат.

Для чего создано Бюро госпитализации?

Бюро госпитализации (далее БГ) было создано с целью достижения оперативности плановой госпитализации пациентов в стаци¬онары и реализует два первостепенных прин¬ципа ЕНСЗ: свободный выбор пациента и про¬зрачность оказываемых медицинских услуг.

Что такое Портал Быро госпитализации?

Портал Бюро госпитализации – это веб- сайт в Интернете, который обеспечивает централизованное взаимодействие между клиникой и поликлиникой, а так же пациентом в случае направления его на плановую госпи¬тализацию. На веб-сайте БГ www.bq.eisz.kz любой пациент с кодом портала может про¬сматривать текущие листы ожидания по кли¬никам и отслеживать свою очередь. Плановая госпитализация – это госпитализация пациен¬та по направлению врача амбулаторно-поли¬клинической службы, при состоянии пациента не требующего неотложного лечения.

Экстренная госпитализация – это срочная госпитализация в стационар для неотложной медицинской помощи. Экстренная госпитали¬зация проводится при несчастных случаях, авариях и бытовых травмах, при острых ин¬фекционных заболеваниях, при тяжелых от¬равлениях и других внезапных (острых) состо¬яниях с угрозой здоровью пациента. При этом не требуется регистрация направления через портал БГ.

Как можно получить стационарное лече¬ние?

Вопрос о лечении в стационаре решает Ваш лечащий врач при наличии показаний, который при этом проводит необходимый для госпитализации предварительный объем об¬следований.

После проведенного обследования, леча¬щий врач размещает заявку на Портале Быро госпитализации (далее Портал).

Выбор клиники осуществляется лечащим врачом, с учётам Вашего желания и при нали¬чии соответствующих свободных коек.

В случае отсутствия мест в выбранном стационаре, лечащий врач предлагает Вам альтернативную клинику.

После определения клиникой предвари¬тельной даты госпитализации, врач оформля¬ет и выдает Вам направление.

В направлении указывается автоматиче¬ски сгенирированный код плановой госпита¬лизации и дата предварительной госпитали¬зации.

В случаях угрожающих жизни пациента состояниях госпитализация в клинику осущест¬вляется в экстренном порядке, минуя портал.

Пациент обязан явится в клинику в указан¬ный день.

В случае неявки пациента заявка аннули¬руется.

Автор:
Портал Бюро Госпитализации ГКП на ПХВ «Сарканская ЦРБ» ГУ