Республикалық қоғамдық-медициналық апталық газеті

БҰДСЖ дегеніміз не?


15 марта 2014, 07:30 | 2 541 просмотрБҰДСЖ ол біріңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі 2011-2015 ж ҚР «Саламат¬ты Қазақстан» денсаулық сақтау Мемлекеттік бағдарламасының бір тармағы және жетістікке әкелу жолдары болып табылады.

БҰДСЖ – нің неғізгі ұстанымы:

• Медициналық мекемені және дәрігерді өзі тандауы;

• Медициналық қызметтің сапалылығы;

• Бәсекелесуге қабілетті болу;

• Нәтиже борышы.

Ауруханаға жатқызып емдеу Бюросы не үшін құрылған?

Жатқызып емдеу бюросы (ары қарай ЖЗБ) ауырған адамды стационарға жоспар бөйынша же¬дел жатқызып емдеу және БҰДСЖ –нің екі ұстанымын: дәрігерді, мед. мекемені өзі таңдау және көрсетілген медициналық қызметтің сапасын анықтау үшін құрылған

Ауруханаға жатқызып емдеу Бюросының Порталы дегеніміз не?

Жатып емдеу ауруханасының Портал Бюросы, ауруды жоспарлы ауруханаға жатып емделуге жіберілгенде, емдеуші клиника және емхана арасындағы орталық алмасуды қамтамасыз ететін интернеттегі веб сайт болып табылады.

Кез келген емделуші клиника бойынша ағымды күту бетін және өз кезегін www. bq.eisz.kz ауруханаға жатқызып емдеу Бюросының веб сайтынан көруіне болады.

Ауруханаға жоспар бойынша жатқызып емдеу-емделушіге шұғыл емнің қажеттілігі болма¬са, емделушіні амбулаторлық-емханалық қызметіндегі дәрігердің жолдамасымен ауруханаға жатқызып емдеу.

Ауруханаға шұғыл жатқызып емдеу-ол емделушіге шұғыл медициналық көмек қажет болғанда ауруханаға жатқызып емде у. Бақыт сыздық оқиғаға, жол апатына душар болғандар және тұрмыстық жарақат алғанда, қатерлі жұқпалы ауруға шалдыққанда, ауыр уланғанда, және емделушіге төнген басқа да денсаулығына қауіпті күтпеген жердегі жағдайда шұғыл түрде ауруханаға жатқызып ем-деу.

Аталған жағдайларда Портал арқылы ауруханаға жатқызу Бюросына жолдаманы тіркеу қажет емес.

Ауруханаға қалай жатып емделуге болады?

Ауруханаға жатып емделу үшін емдеуші дәрігеріңіз Сізді қажетті тексеруден алдын ала өткізіп, шешім қабылдайды. Тексеру нәтижесі бойынша емдеуші дәрігер ауруханаға жатқызып емдеу Бюросының Порталына (ары қарай Портал) өз мәлімдемесін енгізеді.

Бос орын болса Сіздің қалауыңызбен емдеуші дәрігер емдеу клиникасын таңдайды. Сіздің таңдаған клиникаңызда бос орын болмай жатқан жағдайда, емдеуші дәрігеріңіз басқа альтернативті клиниканы ұсынады.

Емдеу клиникасы сіздің жатып емделу күніңізді белгілеген соң, дәрігер сізге жолдаманы рәсімдеп береді.

Жолдамаға автоматты түрде жоспар бойынша жатқызып емдеу кодын және жатқызатын уақытын алдын ала көрсетеді.

Емделушінің өміріне қауіп төніп тұрса, порталға қарамай, шұғыл түрде емдеу клиникасына жатқызады.

Емделуші емдеу клиникасына көрсетілген күні келуге міндетті.

Емделуші уақытында келмесе өтініш жойылады

Что такое ЕНСЗ?

ЕНСЗ - это единая национальная система здравоохранения (далее ЕНСЗ) является одной из направлений и путей достижения поставленных целей Государственной программы развития здра¬воохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 -2015 годы.

Основные принципы ЕНСЗ:

•Свободный выбор медицинской организации и лечащего врача;

•Прозрачность процесса оказания медицинских услуг;

•Конкурентоспособность;

•Оплата за конечный результат.

Для чего создано Бюро госпитализации?

Бюро госпитализации (далее БГ) было создано с целью достижения оперативности плановой госпитализации пациентов в стационары и реализует два первостепенных принципа ЕНСЗ: сво¬бодный выбор пациента и прозрачность оказываемых медицинских услуг.

Что такое Портал Быро госпитализации?

Портал Бюро госпитализации – это веб-сайт в Интернете, который обеспечивает централизо¬ванное взаимодействие между клиникой и поликлиникой, а так же пациентом в случае направления его на плановую госпитализацию.

На веб-сайте БГ www.bq.eisz.kz любой пациент с кодом портала может просматривать теку¬щие листы ожидания по клиникам и отслеживать свою очередь.

Плановая госпитализация – это госпитализация пациента по направлению врача амбулаторно- поликлинической службы, при состоянии пациента не требующего неотложного лечения.

Экстренная госпитализация – это срочная госпитализация в стационар для неотложной ме¬дицинской помощи. Экстренная госпитализация проводится при несчастных случаях, авариях и бытовых травмах, при острых инфекционных заболеваниях, при тяжелых отравлениях и других внезапных (острых) состояниях с угрозой здоровью пациента. При этом не требуется регистрация направления через портал БГ.

Как можно получить стационарное лечение?

Вопрос о лечении в стационаре решает Ваш лечащий врач при наличии показаний, который при этом проводит необходимый для госпитализации предварительный объем обследований.

После проведенного обследования, лечащий врач размещает заявку на Портале Быро госпи¬тализации (далее Портал).

Выбор клиники осуществляется лечащим врачом, с учётам Вашего желания и при наличии соответствующих свободных коек.

В случае отсутствия мест в выбранном стационаре, лечащий врач предлагает Вам альтерна¬тивную клинику.

После определения клиникой предварительной даты госпитализации, врач оформляет и вы¬дает Вам направление.

В направлении указывается автоматически сгенирированный код плановой госпитализации и дата предварительной госпитализации.

В случаях угрожающих жизни пациента состояниях госпитализация в клинику осуществляется в экстренном порядке, минуя портал.

Пациент обязан явится в клинику в указанный день.

В случае неявки пациента заявка аннулируется.

Автор:
Портал Бюро Госпитализации ГКП на ПХВ «Сарканская ЦРБ» ГУ