Республикалық қоғамдық-медициналық апталық газеті

САТЫЛЫМ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАР. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ


29 августа 2013, 09:41 | 2 538 просмотровСАТЫЛЫМ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ы Банк мүлкін сату туралы хабарлайды.

№1. 0,2900 га жер телімінде мына мекен-жайда орналасқан: Алматы облысы, Енбекшіқазақ ауданы, Шелек ауылы, Жібек Жолы көшесі, нөмірсіз, жалпы аумағы 682,80 шаршы метр, әкімшілік ғимараты (екі қабатты, 1972 ж. салынған)

Бастапқы бағасы- 16 800 000 (он алты миллион сегіз жүз мың ) теңге.

№2. Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Ақын Сара көшесі, нөмірсіз, орналасқан

жер телімімен бірге әкімшілік ғимараты.

Бастапқы бағасы- 9 700 000 (тоғыз миллион жеті жүз мың ) теңге

№3. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелен қаласы, Аймаутов көшесі, 65 үй мекен- жайы бойынша орналасқан әкімшілік ғимарат және гараж

Бастапқы бағасы- 5 300 000 (бес миллион үш жүз мың) теңге.

№4. Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа ауылы, Нүрсеитова көшесі, 12 үй мекен- жайы бойынша орналасқан әкімшілік ғимараты.

Бастапқы бағасы- 960 000 (тоғыз жүз алпыс мың) теңге.

Сату әдісі- голландиялық (барлық лот бойынша) аукционды өткізу кезінде әдісті өзгертуге мүмкіндік жоқ.

Кепілдік жарнасының сомасы 10% (әрбір лот бойынша бастапқы бағадан) келесі деректемелер бойынша аударылады: IBAN: KZ 696010011286000009, ЖСК 978904178, БСК HSBKKZKX, БСН 961041000353, БЕК-14, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Талдықорған қаласы.

Сатылымның өткізілу мерзімі: 16 қыркүйек 2013 жыл, 11 сағат 00 минут мына мекен- жайда: Талдықорған қаласы, Қаратал ш/а, Жансүгіров көшесі, 22/1, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Талдықорған өңірлік филиалының ғимараты, 402 кабинет.

Сатылым аяқталған соң, сатылымды ұтқан қатысушы сатып алу бағасын толық көлемде қолма-қол ақшамен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген басқа есептеу тәсілімен сатылым өткеннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде салу керек.

Өтініштер 2013 жылдың 16 қыркүйегінде сағат 10.00- ге дейін мына мекен-жай бойынша: Талдықорған қаласы, Қаратал ш/а, Жансүгіров көшесі, 22/1, 402 каб. қабылданады.

Банктің сенімді тұлғасы: Досыкенова Ляззат Рахимберлиевна.

Анықтама үшін мына телефондарға хабарласуға болады:

Талдықорған қаласы: (код 8-7282) 555-072, моб. 87012267260.

Алматы қаласы 8 (727) 259-07-77.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

АО «Народный Банк Казахстана», объявляет торги на имущество Банка:

№1.Административное здание+ гараж (Двухэтажное, 1972 года постройки) с общей площадью 682,80 кв,м. на земельном участке 0,2900 га, расположенные по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Шелек, ул. Жибек Жолы, б/н;

Стартовая стоимость- 16 800 000( Шестнадцать милиионов восемьсот тысяч) тенге.

№2- Административное здание с земельным участком - расположенном по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Акын Сара, б/н.

Стартовая цена – 9 700 000 ( Девять миллиона семьсот тысяч) тенге .

№3- Административное здание и Гараж - расположенном по адресу: Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Аймаутова, 65.

Стартовая стоимость- 5 300 000 ( Пять миллиона тристо тысяч) тенге.

№4-Админстративное здание – расположенное по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, с. Чунджа, ул. Нурсеитова, 12.

Стартовая цена – 960 000 (Девятьсот шестьдесят тысяч) тенге

Метод торгов - голландский ( по всем лотам ) без возможности изменения метода торгов при проведении аукциона.

Сумма гарантийного взноса 10% (по каждому лоту от стартовой стоимости) перечисляется по следующим реквизитам: IBAN: KZ696010011286000009, ИИК 978904178, БИК HSBKKZKX, БИН 961041000353, КБЕ-14, АО «Народный Банк Казахстана» г. Талдыкорган.

Дата проведения торгов: 16 сентября 2013 года, в 11 часов 00 минут по адресу: г. Талдыкорган, м-н. «Каратал», ул. Жансугурова, № 22/1, здание ТРФ АО «Народный Банк Казахстана» каб. № 402

После завершения торгов участник, выигравший торги должен внести покупную цену в полном объеме наличными деньгами, или другим установленным законодательством Республики Казахстан способом расчётов в течение 5(пяти) рабочих дней с момента проведения торгов.

Заявки принимаются до 10 часов 00 минут 16 сентября 2013 года по адресу: г. Талдыкорган, м-н. «Каратал», ул. Жансугурова, № 22/1, каб. № 402

Доверенное лицо банка: Досыкенова Лаззат Рахимберлиевна.

Автор:
Для справок обращаться по телефону: в г. Талдыкорган: (код 8-7282) 555-072. моб.8 701 2267260 Контакт-центр г. Алматы 8 (727) 259-0777