Республикалық қоғамдық-медициналық апталық газеті

ОФИЦИОЗ


25 марта 2011, 07:59 | 2 527 просмотровПриказ министра здравоохранения Республики Казахстан

г. Астана от 23 ноября 2010 года № 907

Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения

Формат А4

Сот-психиатриялық сараптаманың қорытындысы

№________

Заключение

судебно-психиатрической экспертизы

20__жылғы (года) «____»________________

Сот-психиатриялық сараптамаға жататын адам

(Лицо, подлежащее судебно-психиатрической экспертизе)

________________________________________________________________________________________

аты, тегі, әкесінің аты (фамилия, имя, отчество)

туған жылы/год рождения __________________________

бап бойынша айыпталушының (обвиняемого по статье) ___

немесе мәселені шешуге қатысты куә, жәбірленуші, жауапкер адамның, адамның әрекеттке қабілеттілігін анықтау (астын сызу керек)

(или являющегося свидетелем, потерпевшим, истцом, ответчиком; лицом, в отношении которого решается вопрос о дееспособности (подчеркнуть))

________________________________________________________________________________________

Бастапқы, қайталанған, қосымша сараптама; соңғы екі жағдайда сараптама, сарапшылардың қорытындылары қашан, кім жүргізгендігі көрсетіледі

(экспертиза первичная, повторная, дополнительная; в двух последних случаях указывается, когда, кем проводились экспертизы, заключение экспертов)

________________________________________________________________________________________

Сарапшылардың алдына қойылған мәселелер

(вопросы, поставленные перед экспертами):

1.

2.

3.

Сот-психиатриялық куәландыруды мынадай құрамдағы сот-психиатриялық комиссия жүргізеді (судебно-психиатрическое освидетельствование произвела

судебно-психиатрическая комиссия в составе):

Төраға (Председателя) ____

Комиссия мүшелері (Членов комиссии)

Баяндамашы дәрігер (Врача-докладчика)

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 352-бабы бойынша сарапшылар жал-ған қорытынды бергендігі немесе одан бас тартқандығы үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылатыны туралы ескертілді (Об уголовной ответственности за отказ или дачу заведомо ложного заключения

по статье 352 Уголовного кодекса Республики Казахстан эксперты предупреждены). Сараптама кезінде шешілетін мәселелер мен «Қорытындының» басқа да бөлімдері келесі беттерде жазылады (Вопросы, подлежащие разрешению при экспертизе, и другие разделы «Заключения» излагаются на следующих (листах).

Формат А4

Сотталған адамды психиатриялық куәландыру

қорытындысы

№_________

Заключение

психиатрического освидетельствования осужденного

________________________________________________________________________________________

Сыналушы (на испытуемого)

Туған жылы (год рождения) __________(осужденного по статье)___________________

бабы бойынша сотталған

Мерзімі (на срок) ______________________

Жазалану мерзімінің басталуы (Срок наказания исчисляется с)_________________

Сотталған адамды психиатриялық куәландыруды құрамы мынадай сот-психиатриялық комиссиясы стационарлық, амбулаториялық (астын сызыңыз)

жағдайда өткізді (Психиатрическое освидетельствование осужденного произвела судебно-психиатрическая комиссия в амбулаторных, стационарных

(подчеркнуть) условиях в составе):

Төраға (председателя) __________________________

Комиссия мүшелері (членов комиссии) _________________________________________

Баяндаушы-дәрігер (врача-докладчика)

Қаулы негізінде (на основании постановления) ____________________________________

_____________(от) 20__ жылғы (года) ___________________________________ __күні

Төменде көрсетілген сарапшының құқығы мен міндеті (Права и обязанности эксперта, предусмотренные от)___________________________

ҚК (УК)____________________________________

қорытынды шығарудан бас тартуы немесе біле тұра жалған қорытынды шығарғаны үшін жүктелетін жауапкершілік туралы (об ответственности за отказ или дачу заведомо ложного заключения по статье _______ҚК (УК) __________бабы бойынша сарапшыларға ескертілді

(эксперты предупреждены)

«Қорытындының» қалған бөлімдері келесі (Остальные разделы «Заключения» излагаются на следующих) ______ беттерде жазылады (листах).

* Бұрынғы өмірі туралы деректер (құқық бұзу кезеңін қоса), сырқатының дамуы, егер ондай болса; физикалық, неврологиялық, психикалық жағдайлары және зертханалық зерттеулер деректерін жазу; диагнозы мен сарапшылық ұйғарым қорытынды бөлімде негізделеді және көрсетіледі.

(* Сведения о прошлой жизни (включая период совершения правонарушения), развитии заболевания, если таковое имеется: описание физического, неврологического, психического состояния и данные лабораторных исследований; заключительная часть, в которой указывается и обосновывается диагноз и экспертное заключение).

А5 форматы

Формат А5

Мәжбүрлеп емдеудегі тұлғаларды психиатриялық куәландырудың қорытындысы

№_________

Заключение

психиатрического освидетельствования лица, находящегося на принудительном лечении

20__ жылғы (года) «____»______________

______________________________________________________________________________________

аты, тегі, әкесінің аты (фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________________

туған жылы (год рождения) ______________________

20__ жылғы (года) «____»_____________ соттың анықтамасына сәйкес (согласно определению суда) ____________

_______________________________________________________________________________________

____________________________бабы бойынша айыпталған (обвинявшегося по статье)

_______ жылдан (года) «____»______________________ бастап осы мекемеде мәжбүрлеп емделуде (находящегося на принудительном лечении в данном учреждении)

Психиатриялық куәландыруды мынадай құрамдағы дәрігерлік комиссия жүргізді:

(психиатрическое освидетельствование произвела врачебная комиссия в составе):

Төраға (председателя) ____________________________

комиссия мүшелері (членов комиссии) ________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Қорытындының» қалған бөлімдері келесі_______________ парақтарда жазылады

(остальные разделы «Заключения» излагаются на следующих листах).

А4 форматы

Формат А4

Стационарлық және амбулаториялық сот-психиатриялық сараптаманы тіркеу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

регистрации стационарной и амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы

20__жылғы (года) «___»____басталды (начат) 20_ жылғы (года) «___»______ аяқталды (окончен)

Журналды толтыру жөніндегі нұсқаулық. Әрбір сот-психиатриялық сараптама комиссиясындағы арнайы бөлінген адам жүргізеді. Парақтары нөмірленген журнал байланған, базасында сот-психиатриялық сараптама жүргізу ұйымдастырылған ұйымның мөрімен мөрленген және комиссия төрағасының қолы қойылған болуы тиіс.

Пайдалану аяқталғаннан кейін мұрағатқа беріледі.

Указания по заполнению журнала. Ведется специально выделенным лицом в каждой судебно-психиатрической комиссии. Журнал с пронумерованными листами должен быть прошнурован, опечатан печатью учреждения, на базе которого организовано проведение судебно-психиатрической экспертизы, и подписан председателем комиссии. По использовании передается в архив