Республикалық қоғамдық-медициналық апталық газеті

ОФИЦИОЗ


28 января 2011, 07:57 | 1 807 просмотров


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІМЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ БАҚЫЛАУКОМИТЕТІ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯРЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНКОМИТЕТ КОНТРОЛЯМЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П Р И К А З

Приказ №720 от 28.12.2010 года

Об утверждении графиков проведения квалификационных экзаменов по присвоению квалификационных категорий, квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертизы, аттестации судебно - медицинских, судебно-психиатрических и судебно-наркологических экспертов на 2011 год

В соответствии с приказами Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 ноября 2009 года № 661 «Об утверждении Правил проведения квалификационных экзаменов в области здравоохранения», от 31 января 2007 года № 64 «Об утверждении Инструкции по проведению аттестации судебно-медицинских, судебно-психиатрических и судебно-наркологических экспертов» и от 19 октября 2010 года № 827 «Об утверждении Инструкции по присвоению квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертизы», ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемые:

1) график проведения квалификационных экзаменов по присвоению высшей квалификационной категории специалистам с высшим медицинским образованием;

2) график проведения квалификационных экзаменов по присвоению I и II квалификационных категорий специалистам с высшим медицинским образованием;

3) график проведения квалификационных экзаменов по присвоению квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертизы;

4) график проведения аттестации судебно-медицинских, судебно-психиатрических и судебно-наркологических экспертов.

2. Руководителям территориальных подразделений Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан обеспечить проведение квалификационных экзаменов и аттестации в соответствии с утвержденными графиками.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

Н. Бейсен Председатель

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІМЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ БАҚЫЛАУКОМИТЕТІ

Б Ұ Й Р Ы Қ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯРЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНКОМИТЕТ КОНТРОЛЯМЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П Р И К А З

Біліктілік санаттарын, сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптаманың белгілі бір түрін өндіру құқығына біліктілік беру бойынша біліктілік емтихандарын, сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сарапшыларды аттестаттауды өткізудің 2011 жылға арналған кестелерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің «Денсаулық сақтау саласында біліктілік емтихандарын өткізу ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 6 қазандағы № 661, «Сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сарапшыларды аттестаттауды өткізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2007 жылғы 31 қаңтардағы № 64 және «Сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптаманың белгілі бір түрін өндіру құқығына біліктілік беру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2010 жылғы 19 қазандағы № 827 бұйрықтарына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған:

1) жоғары медициналық білімі бар мамандарға жоғары біліктілік санатын беру жөніндегі біліктілік емтихандарын өткізу кестесі;

2) жоғары медициналық білімі бар мамандарға І және ІІ біліктілік санаттарын беру жөніндегі біліктілік емтихандарын өткізу кестесі;

3) сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптаманың белгілі бір түрін өндіру құқығына біліктілік беру жөніндегі біліктілік емтихандарын өткізу кестесі;

4) сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сарапшыларды аттестаттауды өткізу кестесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелерінің басшылары бекітілген кестелерге сәйкес біліктілік емтихандарын және аттестаттауды өткізуді қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын өзім бақылаймын.

4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Төраға Н. Бейсен

Утвержден приказом Председателя

Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности

Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

от декабря 2010 года