Республикалық қоғамдық-медициналық апталық газеті

«Атамекен» бағдарламасын іске асыру аясында конкурс өткізу туралы хабарландыру «Жомарт жүрек» премиясы бойынша «Рухани жаңғыру»


28 июля 2020, 05:55 | 664 просмотра«Атамекен» бағдарламасын іске асыру аясында конкурс өткізу туралы хабарландыру «Жомарт жүрек» премиясы бойынша «Рухани жаңғыру» бағдарламасы

Конкурсты ұйымдастырушылар: Алматы облысы Сарқан ауданының әкімдігі

Электрондықпошта:i.togzhan@mail.ru

Байланыс телефоны: 8(72839) 2-14-35

Байқаупәні:

Номинацияныңатауы

Сипаттамасы  

1

«Жыл меценаты»

Кішіотанындаіріәлеуметтікжобалардыіскеасырғаныүшін, аз қамтылған, көпбалалыотбасыларға, ерекшеқажеттіліктері бар балаларғажәнеата-анасыныңқамқорлығынсызқалған/өмірдеқиынжағдайға тап болғанбалаларға, халықтыңәлеуметтікосалтоптарына, ҰОС ардагерлеріне, зейнеткерлергеөтеусізкөмеккөрсеткеніүшін.

2

«Туғанөлке»  

Елдімекендердіабаттандыруға, саябақтарды, аллеяларды, ескерткіштерді, балалардыңойыналаңдарынқайтажаңартуғажәнесалуға, Денсаулықсақтау, мәдениет, білімжәне спорт саласындадемеушіліккөмеккөрсетугебағытталғанәлеуметтікжобалардыіскеасыруүшін

3

«Жылтұлғасы»  

Белсендіазаматтықұстанымы, түрлібағыттағыкеңауқымдықайырымдылыққызметіүшін (тек жекетұлғаларүшін)

4

«Еренеріктілік»

Волонтерлікқызметкебелсендіқатысқаныүшін

5

«Жылдыңүздікұйымы»

Әлеуметтікмаңызы бар жобаларды, қайырымдылықжобалардыжәне/немесеакциялардытиімдііскеасыру, қайырымдылықкөмектіңжаңатиімдінысандарыненгізужәне/немесеқоғамдықмаңызы бар іс-шараларға бас демеушілікетуүшін (тек заңдытұлғаларүшін)

Конкурстыққұжаттаманыұсынумерзімі: 2020жылғы27шілдеденбастап07тамызғадейін.

Конкурсқақатысуүшінқұжаттарпакеті

Жеке тұлғаларүшін:

  1. Конкурсқақатысуғаөтінім
  2. Қатысушыныңсуреті (3х4 формат JPEG)
  3. Өмірбаян
  4. Жеке куәліктіңкөшірмесі
  5. жоба, қоғамдықпайдалы, әлеуметтікмаңызы бар қызмет туралы еркіннысандағы Ақпараттық хабарлама;
  6. қоғамдықпайдалы, әлеуметтікмаңызы бар қызметтірастайтын құжаттардың көшірмелері (алғысхаттар, БАҚ материалдары, объектілердің фотосуреттері, іс-шараларжәнет.б.).

Заңдытұлғаларүшін:

  1. Конкурсқақатысуғаөтінім
  2. Жеке куәліктіңкөшірмесі
  3. қоғамдық пайдалы, әлеуметтік маңызы бар қызмет туралы еркіннысандағы Ақпараттық хабарлама;
  4. қоғамдық пайдалы, әлеуметтік маңызы бар қызмет тірастайтын құжаттардың көшірмелері (алғысхаттар, БАҚ материалдары, объектілердіңфотосуреттері, іс-шараларжәнет.б.).

Жоғарыда аталған байқауға қатысуға тілек білдірушілерд ісұраймыз.

Автор:
Алматы облысы Сарқан ауданының әкімдігі