Республикалық қоғамдық-медициналық апталық газеті

Екпеден бас тарту: ұрпақтысақтаунемесе жұқпалыауруғажолашу


12 июля 2019, 04:49 | 493 просмотра


Медицина тарихыдаинфекцияныңиммундықалдыналушарасын 1796 жылыағылшындәрігері Эдвард Дженнералғашекпежасауданбастапты. ОлЛондондашешеккеқарсыекпебекеттерінашып, ауруғақарсыбелсендіиммунизацияныжүргізудіжолғақойып, мұныңинфекциялыаурулардыңалдыналудағыеңнәтижеліәдісекендігіндәлелдеді. Осы тұстаайтакетерлігі, қазақтопырағындашешеккеқарсыекпеәдісін 1388-1487 жылдарыөмірсүргенӨтейбойдақТілеуқабылұлыенгізген. Яғни, олбұләдістіеуропалықтарданбірнешеғасырбұрынпайдаланғанжәнеөзінің «Шипагерлiк баян» аттыеңбегіндежариялағанболатын. Дәрігерлердіңайтуынша, вакцина биопрепарат болғансоң, егуденкейінасқыну (баланыңденеқызуыныңжоғарылауы, жергіліктіісінулер, аллергиялықреакциялар, сирекэнцефалиттер) болуымүмкін. Бірқатарата-аналар осы аталғанасқынулардыжелеуқылып, екпеден бас тартуда. Жұқпағақарсыегілмеген бала солжұқпалардыңқайнаркөзіболыпсаналады, яғниинфекциянытаратушы. Ал егілген бала, тіптіауырыпқалғанжағдайда да ауруыөтежеңілтүрдеөтеді.

ЕкпетуралыАтазаң не дейді?

Еліміздебалалардыңқұқығын, денсаулығынқорғауАтаЗаңменбелгіленген. ҚазақстанРеспубликасының «Халықденсаулығыжәнеденсаулықсақтаужүйесітуралы» кодексінің 89-бабының 1.1-тармағында «Әрбір бала денсаулықсақтаужүйесініңзаманауижәнетиімдіқызметін, аурулардыемдеуқұралдарынпайдалануғажәнеденсаулығынқалпынакелтіругеқұқылы» және 156-бабының 1-тармағында «Қазақстандатұратынфизикалықтұлғаларкепілдіақысызмедициналықкөмекшеңберіндегіинфекциялықжәнепаразитарлықауруларғақарсыалдыналуекпелеріналуғаміндетті» дегенжолдар бар. Яғни, балаларынаекпежасаудан бас тартқаната-аналаролардыңқұқығынбұзып, ұрпақденсаулығынанұқсанкелтіргеніжәнежауапқатартылуымүмкін.

         Екпегеқаржықайданбөлінеді?

2009 жылғы 30 желтоқсандаүкімет «Қарсыпрофилактикалықегужүргізілетінаурулардыңтізбесін, олардыжүргізуережесінжәнехалықтыңжоспарлыегілугежатқызылатынтоптарынбекітутуралы» №2295 қаулықабылдаған-ды. Солқұжатқасәйкесинфекциялықжәнепаразиттікауруларғақарсыпрофилактикалықегулерреспубликалықжәнежергілікті бюджет қаражатыесебіненқамтамасызетіледі. Екпелердіңедәуірбөлігінемемлекеттарапынанқаражатбөлінеді. Жергілікті бюджет «А» вирустыгепатиті, тұмау, күйдіргі, туляремияғақарсыегулердіқаржыландырады. |

Жалпықолданылатынвакциналартиімдіжәнеқауіпсізбе?

БалалардысапасынакепілдікберілгенвакциналарменқамтамасызетумақсатындаҚазақстандатұрғындардыиммундауға ҚР-да мемлекеттіктіркеуденөткенвакциналарқолданылады. Соныменқатарбалалардыкепілденгенсапалывакцинаменқамтамасызетумақсатында ҚР ДенсаулықсақтауминистірлігіменДүниежүзілікденсаулықсақтауұйымыменсертификатталғанвакциналарсатылыпалынады. 2013 жылданбастап ҚР әкелінгенвакцинаныңсапасынжәнеқауіпсіздігінбағалаумақсатындаәр – бірпартиясынміндеттітүрдесертификаттауенгізілген.

Құрметтіата – анабүгінгікүнгедамығанмедицинадажұқпалыаурулардыңалдыналуүшінвакцинаданбасқатиімдіәдісжоқ. БаланыңқауіпсіздігіСіздіңқолыңызда! Балаңыздыңденсаулығыныңпайдасынатаңдаужасаңызжәнебалаңызегілмейауырыпқалсабалабақшадағы, мектептегібасқабалаларғақауіптудыратынынұмытпаңыздар!

Алакөлаудандыққоғамдық

денсаулықсақтаубасқармасының

эпидемиологиялыққадағалаубөлімінің бас маманыА.Берікболова

Автор:
Алакөлаудандыққоғамдықденсаулықсақтаубасқармасыныңбасшысым.у.аГ.Абикенова